交的多音字组词有哪些

“交” 字共有 1 个读音:  【jiāo

读音为【jiāo】 交的多音字怎么组词

汉字
拼音
jiāo
解释
吩咐。【组词】:「交代」。托付、付给。【组词】:「交货」、「交卷」、「交差了事」。接合。【组词】:「交界」、「交点」、「交头接耳」、「春夏之交」。相互往来。【组词】:「交流」、「交换」、「结交」、「打... 点击查看“交”字是什么意思、拼音
组词大全
 • 爱恨交错
 • 爱恨交加
 • 爱恨交织
 • 八拜交
 • 八拜之交
 • 百端交集
 • 百感交集
 • 半面之交
 • 邦交
 • 杯觥交错
 • 悲喜交并
 • 悲喜交集
 • 悲喜交加
 • 悲喜交切
 • 悲喜交至
 • 兵交
 • 拨交
 • 不得开交
 • 不结盟外交
 • 不可开交
 • 不可開交
 • 布衣交
 • 布衣之交
 • 谄交
 • 常绿阔叶落叶阔叶混交林
 • 车笠之交
 • 成交
 • 成交价
 • 成交量
 • 成交总值
 • 呈交
 • 城市公共交通
 • 城市公交
 • 城市交通
 • 吃交
 • 持禄养交
 • 初交
 • 杵臼交
 • 杵臼之交
 • 打交
 • 打交待
 • 打交道
 • 打交对
 • 戴笠故交
 • 担保交易
 • 等价交换
 • 递交
 • 第一把交椅
 • 缔交
 • 点头之交
 • 点赞之交
 • 跌交
 • 订交
 • 定交
 • 东交民巷
 • 断交
 • 敦睦邦交
 • 尔汝交
 • 尔汝之交
 • 伐交
 • 泛泛之交
 • 泛交
 • 非言语交际
 • 非语言交际
 • 分交
 • 风雪交加
 • 风雨交加
 • 凤友鸾交
 • 复交
 • 缚舌交唇
 • 肛交
 • 工交
 • 公共交通
 • 公交
 • 公交车
 • 公交卡
 • 公平交易
 • 公私交困
 • 觥筹交错
 • 觥筹交举
 • 共同交际语
 • 够交情
 • 古交市
 • 故交
 • 寡交
 • 关联方交易
 • 管鲍之交
 • 掼交
 • 广交
 • 贵交
 • 国交
 • 国民外交
 • 海交
 • 好好交
 • 好交
 • 合交
 • 恒交
 • 后交
 • 厚交
 • 欢交
 • 环形交叉口
 • 患难之交
 • 回交
 • 悔恨交加
 • 贿交
 • 魂交
 • 混交
 • 混交林
 • 货交
 • 祸乱交兴
 • 饥寒交迫
 • 饥寒交切
 • 饥寒交至
 • 计交
 • 建交
 • 浆水不交
 • 讲交情
 • 交白
 • 交白卷
 • 交拜
 • 交班
 • 交办
 • 交棒
 • 交保
 • 交报
 • 交杯
 • 交杯酒
 • 交杯盏
 • 交辟
 • 交臂
 • 交臂失之
 • 交便
 • 交变
 • 交徧
 • 交辨
 • 交摈
 • 交兵
 • 交并
 • 交部
 • 交彩
 • 交参
 • 交叉
 • 交叉点
 • 交叉感染
 • 交叉火网
 • 交叉口
 • 交叉路口
 • 交叉学科
 • 交查
 • 交岔
 • 交差
 • 交裧
 • 交禅
 • 交缠
 • 交畅
 • 交唱
 • 交韔
 • 交钞
 • 交承
 • 交驰
 • 交冲
 • 交畴
 • 交酬
 • 交出
 • 交初
 • 交舛
 • 交窗
 • 交床
 • 交唇
 • 交辞
 • 交凑
 • 交酢
 • 交厝
 • 交错
 • 交搭
 • 交代
 • 交代作用
 • 交待
 • 交单
 • 交当
 • 交裆
 • 交党
 • 交刀
 • 交道
 • 交镝
 • 交敌
 • 交地
 • 交缔
 • 交点
 • 交电
 • 交叠
 • 交牒
 • 交订
 • 交斗
 • 交鬪
 • 交赌
 • 交对
 • 交兑
 • 交夺
 • 交恶
 • 交耳
 • 交发
 • 交伐
 • 交番
 • 交番仗
 • 交飞
 • 交分
 • 交纷
 • 交忿
 • 交愤
 • 交锋
 • 交逢
 • 交孚
 • 交甫
 • 交辅
 • 交付
 • 交缚
 • 交盖
 • 交感
 • 交感神经
 • 交割
 • 交搁
 • 交格
 • 交葛
 • 交给
 • 交工
 • 交攻
 • 交宫
 • 交拱
 • 交钩
 • 交构
 • 交诟
 • 交姤
 • 交媾
 • 交遘
 • 交股刀
 • 交股民
 • 交关
 • 交规
 • 交过
 • 交好
 • 交合
 • 交和
 • 交河
 • 交横
 • 交哄
 • 交讧
 • 交厚
 • 交互
 • 交互设计
 • 交互式电子白板
 • 交互性
 • 交互作用
 • 交护
 • 交怀
 • 交欢
 • 交还
 • 交宦
 • 交换
 • 交换机
 • 交换价值
 • 交换生
 • 交辉
 • 交回
 • 交汇
 • 交会
 • 交会点
 • 交婚
 • 交混
 • 交火
 • 交货
 • 交讥
 • 交迹
 • 交积
 • 交集
 • 交掎
 • 交戟
 • 交际
 • 交际工具
 • 交际花
 • 交际明星
 • 交际能力
 • 交际舞
 • 交加
 • 交浃
 • 交戛
 • 交戞
 • 交价
 • 交煎
 • 交荐
 • 交交
 • 交交关
 • 交交牙牙
 • 交角
 • 交接
 • 交结
 • 交睫
 • 交戒
 • 交界
 • 交界线
 • 交藉
 • 交经
 • 交精
 • 交颈
 • 交颈并头
 • 交儆
 • 交警
 • 交胫
 • 交竞
 • 交境
 • 交糺
 • 交旧
 • 交举
 • 交卷
 • 交絶
 • 交谲
 • 交爵
 • 交军
 • 交开
 • 交柯
 • 交口
 • 交口称誉
 • 交口称赞
 • 交口同声
 • 交款
 • 交困
 • 交梨火枣
 • 交礼
 • 交利
 • 交戾
 • 交詈聚唾
 • 交连
 • 交联
 • 交联剂
 • 交灵
 • 交零
 • 交领
 • 交流
 • 交流道
 • 交流电
 • 交流方式
 • 交龙锦
 • 交露
 • 交路
 • 交缕
 • 交乱
 • 交罗
 • 交络
 • 交马
 • 交贸
 • 交瞀
 • 交门宫
 • 交盟
 • 交密
 • 交勉
 • 交明
 • 交鸣
 • 交拏
 • 交纳
 • 交年
 • 交年节
 • 交派
 • 交攀
 • 交盘
 • 交髈
 • 交佩
 • 交配
 • 交辔
 • 交朋
 • 交朋结义
 • 交朋友
 • 交聘
 • 交迫
 • 交歧
 • 交绮
 • 交气
 • 交契
 • 交砌
 • 交洽
 • 交钱
 • 交浅言深
 • 交切
 • 交亲
 • 交侵
 • 交沁
 • 交情
 • 交穷
 • 交虬眖
 • 交衢
 • 交羣
 • 交让冠
 • 交让木
 • 交刃
 • 交融
 • 交如
 • 交洒
 • 交丧
 • 交煽
 • 交扇
 • 交善
 • 交嬗
 • 交觞
 • 交赊
 • 交涉
 • 交神
 • 交施
 • 交识
 • 交蚀
 • 交食
 • 交市
 • 交事
 • 交手
 • 交首
 • 交受
 • 交售
 • 交授
 • 交疏
 • 交输
 • 交私
 • 交讼
 • 交绥
 • 交锁
 • 交态
 • 交泰
 • 交泰殿
 • 交谈
 • 交藤
 • 交体
 • 交替
 • 交通
 • 交通安全
 • 交通部
 • 交通车
 • 交通大学
 • 交通岛
 • 交通费
 • 交通工程
 • 交通工具
 • 交通沟
 • 交通管理
 • 交通管制
 • 交通规划
 • 交通规则
 • 交通壕
 • 交通建设
 • 交通量
 • 交通流
 • 交通设施
 • 交通事故
 • 交通枢纽
 • 交通系
 • 交通线
 • 交通心肾
 • 交通信号灯
 • 交通拥堵
 • 交通拥堵费
 • 交通拥堵税
 • 交通员
 • 交通运输
 • 交通运输工程学
 • 交通站
 • 交通秩序
 • 交头
 • 交头互耳
 • 交头接耳
 • 交投
 • 交托
 • 交唾
 • 交往
 • 交往方式
 • 交往礼仪
 • 交尾
 • 交委
 • 交吻
 • 交午
 • 交午柱
 • 交戏
 • 交下
 • 交线戏
 • 交献
 • 交相
 • 交相辉映
 • 交响
 • 交响乐
 • 交响乐团
 • 交响曲
 • 交响诗
 • 交绡
 • 交卸
 • 交亵
 • 交媟
 • 交心
 • 交心酒
 • 交修
 • 交眩
 • 交牙
 • 交言
 • 交颜
 • 交洋
 • 交谒
 • 交移
 • 交颐
 • 交疑
 • 交倚
 • 交椅
 • 交议
 • 交异
 • 交易
 • 交易不成仁义在
 • 交易额
 • 交易税
 • 交易所
 • 交谊
 • 交谊舞
 • 交引
 • 交隐
 • 交印
 • 交应
 • 交缨
 • 交萦
 • 交映
 • 交用
 • 交友
 • 交友观
 • 交娱
 • 交歟
 • 交与
 • 交语
 • 交誉
 • 交援
 • 交怨
 • 交悦
 • 交运
 • 交韵
 • 交匝
 • 交杂
 • 交赞
 • 交造
 • 交轧
 • 交战
 • 交战国
 • 交战团体
 • 交章
 • 交仗
 • 交帐
 • 交账
 • 交招
 • 交谪
 • 交阵
 • 交争
 • 交诤
 • 交政
 • 交知
 • 交织
 • 交执
 • 交直
 • 交址
 • 交趾
 • 交至
 • 交志
 • 交质
 • 交峙
 • 交中
 • 交竹
 • 交逐
 • 交属
 • 交转
 • 交坠
 • 交子
 • 交子务
 • 交租
 • 交嘴
 • 交嘴雀
 • 交捽
 • 交作
 • 胶漆交
 • 缴交
 • 教师交流
 • 接耳交头
 • 接交
 • 结交
 • 结交延誉
 • 解交
 • 借交
 • 借交报仇
 • 金交椅
 • 金兰之交
 • 金石交
 • 金石交情
 • 金石之交
 • 金石至交
 • 金元外交
 • 近交远攻
 • 经济杂交
 • 惊喜交集
 • 久交
 • 旧交
 • 旧识新交
 • 绝交
 • 絶交
 • 絶交书
 • 军事外交
 • 君子交绝,不出恶声
 • 君子之交
 • 君子之交淡如水
 • 君子之交淡若水
 • 开交
 • 口交
 • 口头交
 • 口语交际
 • 跨文化交际
 • 跨文化交流
 • 款交
 • 拉交情
 • 兰交
 • 滥交
 • 老交情
 • 老实巴交
 • 雷电交加
 • 雷雨交加
 • 离子交换树脂
 • 礼交
 • 立交
 • 立交桥
 • 立体交叉
 • 立体交通
 • 利交
 • 连交
 • 量交
 • 邻交
 • 履舃交错
 • 履舄交错
 • 鸾交
 • 鸾交凤俦
 • 鸾交凤友
 • 乱交
 • 论交
 • 落交
 • 马交鱼
 • 买交
 • 卖交
 • 卖交情
 • 没交涉
 • 面对面交流
 • 面交
 • 命运交响曲
 • 莫逆交
 • 莫逆之交
 • 目不交睫
 • 目交心通
 • 内交
 • 内外交困
 • 纳交
 • 男女交往
 • 南交
 • 昵交
 • 攀交
 • 跑交通
 • 朋交
 • 票据交换所
 • 票据交换所(票piào)
 • 贫病交攻
 • 贫病交迫
 • 贫病交侵
 • 贫贱交
 • 贫贱之交
 • 贫贱之交不可忘
 • 贫交
 • 贫时交
 • 平交
 • 平交道
 • 期货交易
 • 齐交
 • 契交
 • 阡陌交通
 • 浅交
 • 强碱性阴离子交换树脂
 • 强迫交易罪
 • 亲交
 • 青黄不交
 • 青云交
 • 倾盖定交
 • 倾盖之交
 • 情交
 • 情景交融
 • 穷交
 • 全交
 • 拳脚交加
 • 犬牙交错
 • 人才交流
 • 人际交流
 • 人际交往
 • 人际交往能力
 • 日月交食
 • 乳交
 • 乳水交融
 • 三交两句言
 • 三阳交泰
 • 善交
 • 善与人交
 • 商品交换
 • 上交
 • 上下交困
 • 社会交往
 • 社交
 • 社交活动
 • 社交焦虑
 • 社交恐惧症
 • 社交礼仪
 • 社交媒体
 • 社交平台
 • 社交圈
 • 社交软件
 • 社交网络
 • 社交网站
 • 社交文化
 • 身心交病
 • 身心交瘁
 • 深交
 • 神交
 • 审交
 • 慎交
 • 生死之交
 • 声交
 • 失交
 • 失之交臂
 • 失诸交臂
 • 石交
 • 豕交
 • 豕交兽畜
 • 世代交替
 • 世纪之交
 • 世交
 • 市道交
 • 市交
 • 势交
 • 势利之交
 • 数字程控交换
 • 摔交
 • 水菜不交
 • 水火无交
 • 水米无交
 • 水乳交融
 • 水鱼之交
 • 硕交
 • 私交
 • 死交
 • 送交
 • 素交
 • 宿昔交
 • 太师交椅
 • 泰交
 • 谈交
 • 讨交情
 • 套交情
 • 套交情
 • 提交
 • 涕泪交垂
 • 涕泪交集
 • 涕泪交加
 • 涕泪交零
 • 涕泪交流
 • 涕泪交下
 • 涕泗交流
 • 涕泗交下
 • 涕泗交颐
 • 天地交泰
 • 天人交战
 • 停交贮苦
 • 通交
 • 同交
 • 托交
 • 脱俗之交
 • 外交
 • 外交部
 • 外交词令
 • 外交辞令
 • 外交代表
 • 外交官
 • 外交家
 • 外交特权
 • 外交团
 • 外交信使
 • 外交邮袋
 • 外交政策
 • 网络交友
 • 网络社交
 • 忘年交
 • 忘年之交
 • 忘形交
 • 忘形之交
 • 韦布交
 • 文化交流
 • 文字交
 • 刎颈交
 • 刎颈之交
 • 刎颈至交
 • 乌集之交
 • 无外交
 • 无效社交
 • 五交
 • 物外交
 • 物物交换
 • 西安交通大学
 • 西交民巷
 • 西南交通大学
 • 析交离亲
 • 息交
 • 息交绝游
 • 下交
 • 夏秋之交
 • 贤交
 • 现货交易
 • 相交
 • 相失交臂
 • 箱交
 • 详交
 • 小交会
 • 小人之交甘若醴
 • 邪交
 • 心腹之交
 • 心交
 • 心力交瘁
 • 心照情交
 • 心照神交
 • 新交
 • 新旧交替
 • 信交
 • 星月交辉
 • 性交
 • 性交易
 • 性命交关
 • 性命之交
 • 言语交际
 • 眼不交睫
 • 养交
 • 一交
 • 一面之交
 • 一人之交
 • 一手交钱,一手交货
 • 一死一生,乃知交情
 • 一言订交
 • 一言定交
 • 移动社交
 • 移交
 • 异性交往
 • 阴交
 • 阴阳交错
 • 龈交穴
 • 忧喜交集
 • 有分交
 • 有效社交
 • 有性杂交
 • 与山巨源绝交书
 • 羽檄交驰
 • 玉交杯
 • 豫交
 • 援交
 • 援助交际
 • 远交
 • 远交近攻
 • 远交近攻战略
 • 约交
 • 云交雨合
 • 杂交
 • 杂交水稻
 • 再世交
 • 择交
 • 择交而友
 • 针阔混交林
 • 争交
 • 正反交
 • 证交税
 • 证券交易所
 • 知交
 • 纸交子
 • 至交
 • 至交契友
 • 稚交
 • 中交
 • 中交票
 • 中美建交联合公报
 • 众口交传
 • 众口交攻
 • 众口交荐
 • 众口交詈
 • 众口交誉
 • 众口交赞
 • 昼夜交替
 • 朱紫交竞
 • 珠璧交辉
 • 竹马之交
 • 转交
 • 总髻交
 • 总角交
 • 总角之交
 • 纵横交叉
 • 纵横交错
 • 纵横交贯
 • 足交

辞海之家的部份资料来自网络或由网友提供,不保留版权,如有侵权,请与我们联系(QQ:2291014081)以从站上删除! 免责声明:本站非营利性站点,以方便网友为主,仅供学习。
Tip:SCCG